VIII Sesja Rady Gminy Raczki

w dniu 2019-09-20, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Ra...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Interpelacje i zapytania radnych (składane w formie papierowej).

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komend...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wzoru wnios...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Raczki” i „Zasłużony dla Gminy Raczki”.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zasad i trybu nadawani...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów rekreacyjno-sportowych będących własnością Gminy Raczki.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminów...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raczki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia przystanków...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Uchwała w sprawie terminu, częstotliwośc...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zasad i trybu korzyst...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych na terenie Gminy Raczki.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Programu wsp...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Raczki uzdolnionym dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych na terenie Gminy Raczki.

Głosowanie (Uchwała w sprawie Regulaminu przyznawani...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Raczkach.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zakończenia działalnoś...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki oraz kryteria i tryb przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu o...)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019-2026.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Raczki instrumentem płatniczym.

Głosowanie (Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty p...)

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania mienia znajdującego się na stanie Gimnazjum w Raczkach.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przekazania mienia zna...)

22.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

23.Przedstawienie założeń społeczno- gospodarczych na 2020 rok.

24.Odpowiedzi na zapytania sołtysów i wolne wnioski radnych.