VII Sesja Rady Gminy Raczki

w dniu 2019-06-19, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad i powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rad...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

6.Interpelacje i zapytania radnych (składane w formie papierowej).

7.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Raczki za 2018 rok, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki wotum zaufania.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wój...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za rok 2018 i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2018 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2018 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wój...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019 – 2026.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2019r.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru określenia inkasentów oraz wynagrodzenia inkaso.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia dzi...)

14.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

15.Zamknięcie obrad.