VI Sesja Rady Gminy Raczki

w dniu 2019-04-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniego posie...)

4.Przyjęcie zapytań i wolnych wniosków.

5.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

6.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach za 2018 rok.

7.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wpierania rodziny za 2018 rok.

8.Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r.

9.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Raczki na lata 2019-2021.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pro...)

10.Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Sportowej w Raczkach do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zaliczenia drogi Sport...)

11.Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Raczkach poprzez likwidację szkoły filialnej w Kuriankach.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły...)

12.Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci...)

13.Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczą...)

14.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019 – 2026.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

15.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

16.Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

17.Zakończenie obrad.