V Sesja Rady Gminy Raczki

w dniu 2019-03-27, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniego posie...)

4.Przyjęcie zapytań i wolnych wniosków

5.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

6.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za rok 2018

7.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za rok 2018

8.Informacja o przebiegu wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych za okres 2018 r.

9.Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2018 r.

10.Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.

11.Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Głosowanie (Uchwała w sprawie Programu opieki nad zw...)

12.Uchwała w sprawie regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Raczki

Głosowanie (Uchwała w sprawie regulaminu targowiska...)

13.Uchwała w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia dziennych s...)

14.Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczą...)

15.Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku

Głosowanie (Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na...)

16.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019 – 2026

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

17.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

18.Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski

19.Zakończenie obrad