IV Sesja Rady Gminy Raczki

w dniu 2019-02-13, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniego posie...)

4.Przyjęcie zapytań i wolnych wniosków.

5.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

6.Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7.Sprawozdanie za 2018 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących przez Gminę.

8.Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 .

Głosowanie (Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium...)

9.Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia zasad zwrot...)

10.Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Raczki w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023”.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletn...)

11.Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia tygodnioweg...)

12.Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia rodzajów św...)

13.Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat w szkołach prowadzonych przez Gminę Raczki.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia wysokości op...)

14.Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia wysokości op...)

15.Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Raczkach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Kuriankach.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zamiaru przekształceni...)

16.Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Biura Obsługi Szkół i nadania statutu

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczą...)

17.Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wymagań, ja...)

18.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami”

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

19.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019 – 2026.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

20.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

21.Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

22.Zakończenie obrad.