III Sesja Rady Gminy Raczki

w dniu 2018-12-28, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniego posie...)

4.Przyjęcie zapytań i wolnych wniosków.

5.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

6.Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowyc...)

7.Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raczki.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu...)

8.Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Raczki ze Stowarzyszenia Samorządów Polskich „Euroregionu Niemen”.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Racz...)

9.Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego pro...)

10.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/214/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki”.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI...)

11.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/215/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI...)

12.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów p...)

13.Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów so...)

14.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

15.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

16.Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019 – 2026.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej...)

17.Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu gminy Raczki na 2019 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu gmin...)

18.Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

19.Zakończenie obrad.