II Sesja Rady Gminy Raczki

w dniu 2018-11-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniego posie...)

4.Przyjęcie zapytań i wolnych wniosków.

5.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

6.Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Pr...)

7.Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy...)

8.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

9.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

10.Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu ż...)

11.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wysokości s...)

12.Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wysokości stawek podat...)

13.Zapoznanie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019 – 2026.

14.Zapoznanie z projektem budżetu gminy Raczki na 2019 r.

15.Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.